Témata vhodná pro mezioborová studia

Statistická analýza experimentálních dat

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Implementujte a na poskytnutých experimentálních datech ověřte dostupné metody pro odhad parametrů vybraných statistických rozdělení. Pro odhad uvažujte metodu momentů, maximální věrohodnosti a případně numerické metody.

Určení viditelnosti překrývajících se 3D objektů

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Implementujte a porovnejte mezi sebou základní dostupné metody pro určení jednotlivých částí překrývajících se 3D objektů viditelných z pozice pozorovatele. Literatura: [1] http://webee.technion.ac.il/~ayellet/Ps/KatzTalBasri.pdf

Diskretizace 3D objektů pro potřeby fyzikální optiky

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

S využitím dostupných metod navrhněte a implementujte diskretizaci zakladnich 3D objektů (koule, válec, jehlan, kvádr, …) pomocí trojúhelníkových elementů s ohledem na možná spojení těchto objektů.

3D rekonstrukce geometrie stromů na základě obrazových podkladů

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Pomocí dostupné literatury implementujte algoritmus pro 3D rekonstrukci na základě 2D fotografií s ohledem na využití v rámci fyzikální optiky použité k řešení šíření elektromagnetických vln v blízkosti osamoceného stromu. Literatura: [1] https://www.cs.sfu.ca/~haoz/pubs/livny_siga10_tree_reduced.pdf [2] http://groups.csail.mit.edu/graphics/pubs/cga_trees.pdf

Elektromagnetické pole generované mikrotubuly v živých buňkách

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Mikrotubuly (dutá polymerní vlákna skeletu buňky) jsou vysoce elektricky polární a vyskytují se v téměř každé eukaryotní buňce. Na základě rozložení vázaného náboje a tvaru kmitů mikrotubulu lze určit EM pole v okolí mikrotubulu.

Modelové výpočty pro termoterapii

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Projekt je zaměřen na modelování EM pole při léčbě nádorových onemocnění, kdy s pomocí tzv. aplikátoru zahříváme při hypertermii nemocnou tkáň do té míry, že nemocné buňky začínají odumírat, zdravé díky lepšímu prokrvení přežívají. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu vlny v tkáni, která ovlivňuje teplotní rozložení. Při návrhu slouží jako dobrý odhad počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověřění pomocí tzv. fantomu- lze také zadat jako projekt.

PCI-E karta s FPGA pro vstup a výstup dat z PC

Ing. Martin Mudroch, Ph.D., mudromar@...

Implementujte na dostupném vývojovém kitu s FPGA Xilinx a PCI-E rozhraním vstupně výstupní logger dat. Vytvořete demostrační program na platformě Windows nebo Linux, který bude k jednotlivým portům přistupovat a naměřená data číst nebo výstupní data zapisovat.

IP datalogger (či IP kamera) na platformě Arduino

Ing. Martin Mudroch, Ph.D., mudromar@...

Na platformě Arduino implementujte datalogger, který bude po přihlášení přes IP rozhraní poskytovat naměřená data ze senzorů připojených k základní desce. Zadání lze upravit pro využití CCD kamery připojené k základní desce pomocí HTTP protokolu. Přístup bude zabezpečen pomocí hesla.

Využití CAD při návrhu mikrovlnných obvodů

Prof. Zbyněk Škvor, skvor@...

S použitím programů CAD či vlastních algoritmů modelovat např. 1) Planární filtry, 2) Diskontinuity ve vlnovodu, 3) Koaxiální kabel v širokopásmových aplikacích. Lze také studovat specifika programů CAD, např. návrh mikrovlnných obvodů genetickými algoritmy.

Návrh a realizace mikrovlnných aktivních i pasivních obvodů

Prof. Karel Hoffmann, hoffmann@...

Lze realizovat různé obvody formou planárních struktur, např. 1) Mikrovlnné senzory pro přesné měření malých vzdáleností, 2) Tranzistorový nízkošumový zesilovač, 3) Vysílací část mikrovlnného pojítka na 10,5 GHz, 4) Tranzistorový oscilátor 8,5 GHz s kmitočtovým zdvojovačem, 5) Tranzistorový oscilátor 18-19 GHz, 6) Planární zdvojovač kmitočtu, 7) Mikrovlnný tranzistorový oscilátor, 8) Tranzistorový výkonový zesilovač 12-18 GHz.

Pages