Témata vhodná pro komunikační a slaboproudé obory

Variabilní drátová metoda momentů

Miloslav Čapek, miloslav.capek@...

Nastudujte a zpracujte jednoduchou metodu momentů pro velice tenký drát. Uvažujte libovolné bázové funkce a orientaci drátu ve 3D. Popiště, jak je možné parametricky zadávat polohu drátu, vč. případných propojek. Ošetřete vzniklé singularity, přičemž konvergenci řešení ověřte na vstupní impedanci půlvlnného dipólu. Dále simulujte meandrové antény, smyčku atp. V dalších částech projektu mohou být implementovány diskrétní prvky, využita optimalizace atp.

Spektrální analýza charakteristických modů s ohledem na tvar zářiče

Miloslav Čapek, miloslav.capek@...

Po seznámení se s teorií charakteristických modů a dutinovým modelem, najděte rozložení elektromagnetického pole (resp. proudů) na vybraných strukturách. Tato řešení porovnejte a skrze nalezená modální řešení se snažte popsat jejich elektromagnetické chování. V rámci práce se pokusíte klasifikovat počet tzv. vyzařujících modů s ohledem na tzv. mody nevyzařující (nebo též induktivní).

Vývoj adaptabilního řešiče pro metodu charakteristických modů

Miloslav Čapek, miloslav.capek@...

Seznamte se s teorií charakteristických modů a problémy souvisejícími s jejím nasazením širokém frekvenčním rozsahu. Popište jednotlivé chyby, ke kterým dochází v numerické implementaci a důvod proč vznikají. Dále rozpracujte adaptabilní vzorkovač frekvencí, který podává vynikající výsledky při řešení komplikovaných struktur.

Přesný výpočet potenciálových a singulárních integrálů pro metodu momentů

Miloslav Čapek, miloslav.capek@...

Zpracujte problematiku singulárních a potenciálových integrálů, které se vyskytují v metodě momentů pro RWG bázové funkce. Porovnejte rychlost výpočtu a dosaženou přesnost, diskutujte případné rozdíly a jejich příčinu. Skripty budou využity v momentovém řešiči planárních struktur na pracovišti a v dalších přidružených programech. V případě singulárních řešení navrhněte vhodné techniky pro odstranění singularit a ověřte s teoretickými předpoklady.

GPU computing v MATLABu

Miloslav Čapek, miloslav.capek@...

Seznamte se s možnostmi inverze a faktorizace matice v MATLABu (Gaussova eliminace, LU rozklad, QR rozklad, …). S pomocí výpočetní grafické karty lze tyto procedury výrazně zrychlit. Stanovte proto numerickou náročnost (složitost algoritmu) pro jednotlivé techniky a doporučte vhodnou implementaci pro stávající analyzátor. Vyčíslete možnou úsporu času, pro vybrané techniky, můžete přitom uvažovat specifické vlastnosti matice (je symetrická, její reálná a imaginární část jsou opět symetrické).

Studium fraktální dimenze

Miloslav Čapek, miloslav.capek@...

Nastudujte dostupné definice fraktální dimenze a jejich omezení. Vypracujte kód pro existující editor fraktálů. Od nástroje se očekává, že bude schopnen vypočítat fraktální dimenzi libovolného zadaného fraktálu (ve formě polygonů / obrázku). Lze využít techniky box-counting, která je popsána v literatuře. Navržený postup musí být spolehlivý i pro komplikované typy fraktálů. Závěr projektu počítá s ověřením pro fraktály s analyticky známou fraktální dimenzí.

Hybridní multikriteriální optimalizace

Miloslav Čapek, miloslav.capek@...

Nastudujte principy PSO (Particle Swarm Optimization), SOMA (Samo-se-organizující algoritmus) a multikriteriální optimalizace. Navrhněte mechanismus propojení těchto dvou evolučních algoritmů, pokuste se využít výhod jednotlivých metod. K dispozici budete mít kompletní vícedimenzionární a jednokriteriální PSO a SOMA, implementované v Matlabu.

Vzdálený průzkum Země v milimetrových pásmech

prof. Zvánovec, xzvanove@...

Vzdálený průzkum Země v milimetrových pásmech

OLED technologie

prof. Zvánovec, xzvanove@...

Organické LED pro komunikační účely - analýzy, testy, vývoj

Ekvalizační metody pro VLC/LED komunikaci

prof. Zvánovec, xzvanove@...

Implementace ekvalizačních metod pro VLC/LED komunikaci v FPGA/ LabView

Pages