Témata vhodná pro komunikační a slaboproudé obory

IP datalogger (či IP kamera) na platformě Arduino

Ing. Martin Mudroch, Ph.D., mudromar@...

Na platformě Arduino implementujte datalogger, který bude po přihlášení přes IP rozhraní poskytovat naměřená data ze senzorů připojených k základní desce. Zadání lze upravit pro využití CCD kamery připojené k základní desce pomocí HTTP protokolu. Přístup bude zabezpečen pomocí hesla.

Využití CAD při návrhu mikrovlnných obvodů

Prof. Zbyněk Škvor, skvor@...

S použitím programů CAD či vlastních algoritmů modelovat např. 1) Planární filtry, 2) Diskontinuity ve vlnovodu, 3) Koaxiální kabel v širokopásmových aplikacích. Lze také studovat specifika programů CAD, např. návrh mikrovlnných obvodů genetickými algoritmy.

Návrh a realizace mikrovlnných aktivních i pasivních obvodů

Prof. Karel Hoffmann, hoffmann@...

Lze realizovat různé obvody formou planárních struktur, např. 1) Mikrovlnné senzory pro přesné měření malých vzdáleností, 2) Tranzistorový nízkošumový zesilovač, 3) Vysílací část mikrovlnného pojítka na 10,5 GHz, 4) Tranzistorový oscilátor 8,5 GHz s kmitočtovým zdvojovačem, 5) Tranzistorový oscilátor 18-19 GHz, 6) Planární zdvojovač kmitočtu, 7) Mikrovlnný tranzistorový oscilátor, 8) Tranzistorový výkonový zesilovač 12-18 GHz.

Metamateriál – Může mít materiál libovolně navržené elektrické parametry?

Prof. Jan Macháč, machac@...

Seznamte se s konstrukcí, strukturou a chováním umělých materiálů - metamateriálů, které jsou navrženy tak, abychom dostali jejich materiálové parametry (permitivita, permeabilita a vodivost) takové, jaké neexistují u „přírodních“ materiálů (prakticky libovolné velikosti od záporné po kladné). Tyto umělé materiály jsou navrženy jako kompozitní materiály. Skládají se z periodicky se opakující struktury tvořené vhodnými (kovovými, dielektrickými) částicemi – zpravidla rezonančními, případně z náhodného rozložení těchto částic. Tyto částice musí být mnohem menší, než je vlnová délka šířící se vlny. Cílem projektu (práce) je popsat vlastnosti a strukturu částic vhodných pro konstrukci takových materiálů při daném požadavku na výslednou velikost permitivity či permeability a zkoumat, jak se změní vlastnosti struktury při náhodných změnách vlastností jednotlivých částic a jejich umístění v prostoru.

Čtení informace na dielektrickém substrátu- mohou rezonanční struktury nahradit optické čárové kódy?

Prof. Jan Macháč, machac@...

V mnoha oborech se využívají prostředky pro čtení informace z tzv. tagů – obvodů, kde je informace zapsána a čte se pomocí ozáření vlnou z tzv. dotazovače. Obvody nesoucí informaci lze navrhnout jako pasivní obvody, které vhodným způsobem zakódují informaci do vlny odražené (prošlé) tímto prvkem. Seznamte se s možnou konstrukcí a funkcí těchto pasivních obvodů, které mohou být velmi levné a tedy vhodné pro masovou výrobu. Cílem projektu (práce) je hledat prostředky, jak zmenšit rozměry stávajících pasivních obvodů pro zápis informace a studovat jejich chování.

Návrh a realizace TEM komory

Ing. Kořínek, korinet@...

Daná práce se zabývá užitím TEM komory (umožňuje vybudit transverzálně elektromagnetickou vlnu) v oblasti elektromagnetické kompatibility pro měření elektromagnetické odolnosti. Daná problematika nesouvisí pouze s vlastní konstrukcí, ale taktéž i s evropskou normativou, která obsahuje přesně dané postupy měření s daným zařízením. V rámci tohoto tématu se student seznámí obecně s elektromagnetickou kompatibilitou (rušivé vyzařování, elektromagnetické odolnost), s konkrétními typy TEM komor, teoretickými návrhy TEM komory, modelováním 3D struktur z pohledu elektromagnetického pole, vlastní konstrukcí, kalibračními měřeními. Dále studen získá praktické zkušenosti s vlastními postupy měření, které zohledňují evropskou normativu. Tyto postupy bude studen dále implementovat do SW nástroje LabWIEV, pomocí kterého bude provedena částečná automatizace měření, která vyplyne z výše zmiňovaných bodů.

Měření polarizačních vlastností antén

Prof. Miloš Mazánek, mazanekm@...

Prostudujte metody měření polarizačních vlastností antén a limity těchto metod z hlediska měření antén s vysokou polarizační čistotou. V případě bakalářského projektu či práce proveďte pro zvolený typ antény měření polarizačních vlastností a rozbor chyb, které ovlivňují tato měření. V případě magisterského projektu či diplomové práce zhodnoťte současné limity a zaměřte se na zlepšení parametrů a lepší dostupnost polarizačních měření z hlediska existence kalibračních antén nebo přímého měření fáze a amplitudy. Rozeberte možné chyby měření, resp. vlivy nepřesností v měřicí soustavě (souosost testované a testující antény, vlivy okolí, dosažitelné přesnosti měření s ohledem na fázovou stabilitu kabelů atd.). Proveďte vzorové měření polarizačních vlastností na doporučené anténní struktuře a s doporučenou kalibrační anténou.

Polarizační čistota antén

Prof. Miloš Mazánek, mazanekm@...

Práce (BAP, DIP či projekt) zahrnuje studium polarizačních vlastností antén a jejich přehled z hlediska dosažitelných parametrů (polarizačních vlastností). Na základě rešerše definujte základní podmínky pro dosažení velké polarizační čistoty a podle pokynů vedoucího práce zpracujte přehled metod řešení a dosažených výsledků. V případě projektu magisterského studia či diplomové práce se zadání rozšiřuje o prostudování vlivu polarizačních filtrů, superstrátů, o metodu sešívání vidů a o použití frekvenčně selektivních struktur (meta struktur). Výstupem práce je pak volba vhodného typu antény a provedení jejího návrhu s ohledem na vysokou polarizační čistotu.

Inteligentní budovy a bezdrátové systémy

Prof. Pavel Pechač, pechac@fel.cvut.cz

Stavby budoucnosti nemusejí nutně vynikat inteligencí pouze ve smyslu stavebních vlastností. Již dnes uživatelé očekávají bezproblémovou dostupnost bezdrátových služeb. Pasivní i aktivní prvky a konstrukce mohou zásadním způsobem ovlivňovat šíření signálů a tím i parametry bezdrátových sítí uvnitř celé budovy, na což se ve stavebnictví většinou nepamatuje. Rámcové téma nabízí řadu konkrétních zadání dle zaměření a zájmu studenta. Předpokládá se spolupráce s Univerzitním centrem pro energeticky efektivní budovy UCEEB. Zvláště vhodné pro studenty studijního programu Inteligentní budovy.

Vertikální změny fluktuace indexu lomu v přízemních vrstvách turbulentní atmosféry

Pavel Pechač, pechac@...

Fluktuace indexu lomu v turbulentní atmosféře způsobují náhodné změny přijímaného signálu u pevných spojů v rádiovém i optickém frekvenčním pásmu. Velikost těchto fluktuací je zpravidla popisována tzv. strukturní konstantou indexu refrakce. Cílem projektu je analýza výškových změn tohoto parametru v přízemních vrstvách atmosféry s využitím dlouhodobých měření na 150 m stožáru v Poděbradech.

Pages