Témata vhodná pro obory zaměřené na informační technologie

Statistická analýza experimentálních dat

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Implementujte a na poskytnutých experimentálních datech ověřte dostupné metody pro odhad parametrů vybraných statistických rozdělení. Pro odhad uvažujte metodu momentů, maximální věrohodnosti a případně numerické metody.

Určení viditelnosti překrývajících se 3D objektů

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Implementujte a porovnejte mezi sebou základní dostupné metody pro určení jednotlivých částí překrývajících se 3D objektů viditelných z pozice pozorovatele. Literatura: [1] http://webee.technion.ac.il/~ayellet/Ps/KatzTalBasri.pdf

Diskretizace 3D objektů pro potřeby fyzikální optiky

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

S využitím dostupných metod navrhněte a implementujte diskretizaci zakladnich 3D objektů (koule, válec, jehlan, kvádr, …) pomocí trojúhelníkových elementů s ohledem na možná spojení těchto objektů.

3D rekonstrukce geometrie stromů na základě obrazových podkladů

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Pomocí dostupné literatury implementujte algoritmus pro 3D rekonstrukci na základě 2D fotografií s ohledem na využití v rámci fyzikální optiky použité k řešení šíření elektromagnetických vln v blízkosti osamoceného stromu. Literatura: [1] https://www.cs.sfu.ca/~haoz/pubs/livny_siga10_tree_reduced.pdf [2] http://groups.csail.mit.edu/graphics/pubs/cga_trees.pdf

PCI-E karta s FPGA pro vstup a výstup dat z PC

Ing. Martin Mudroch, Ph.D., mudromar@...

Implementujte na dostupném vývojovém kitu s FPGA Xilinx a PCI-E rozhraním vstupně výstupní logger dat. Vytvořete demostrační program na platformě Windows nebo Linux, který bude k jednotlivým portům přistupovat a naměřená data číst nebo výstupní data zapisovat.

IP datalogger (či IP kamera) na platformě Arduino

Ing. Martin Mudroch, Ph.D., mudromar@...

Na platformě Arduino implementujte datalogger, který bude po přihlášení přes IP rozhraní poskytovat naměřená data ze senzorů připojených k základní desce. Zadání lze upravit pro využití CCD kamery připojené k základní desce pomocí HTTP protokolu. Přístup bude zabezpečen pomocí hesla.

Využití CAD při návrhu mikrovlnných obvodů

Prof. Zbyněk Škvor, skvor@...

S použitím programů CAD či vlastních algoritmů modelovat např. 1) Planární filtry, 2) Diskontinuity ve vlnovodu, 3) Koaxiální kabel v širokopásmových aplikacích. Lze také studovat specifika programů CAD, např. návrh mikrovlnných obvodů genetickými algoritmy.

Návrh a realizace TEM komory

Ing. Kořínek, korinet@...

Daná práce se zabývá užitím TEM komory (umožňuje vybudit transverzálně elektromagnetickou vlnu) v oblasti elektromagnetické kompatibility pro měření elektromagnetické odolnosti. Daná problematika nesouvisí pouze s vlastní konstrukcí, ale taktéž i s evropskou normativou, která obsahuje přesně dané postupy měření s daným zařízením. V rámci tohoto tématu se student seznámí obecně s elektromagnetickou kompatibilitou (rušivé vyzařování, elektromagnetické odolnost), s konkrétními typy TEM komor, teoretickými návrhy TEM komory, modelováním 3D struktur z pohledu elektromagnetického pole, vlastní konstrukcí, kalibračními měřeními. Dále studen získá praktické zkušenosti s vlastními postupy měření, které zohledňují evropskou normativu. Tyto postupy bude studen dále implementovat do SW nástroje LabWIEV, pomocí kterého bude provedena částečná automatizace měření, která vyplyne z výše zmiňovaných bodů.

3D vizualizace šíření rádiového signálu v nerovném terénu

Pavel Pechač, pechac@...

Pro precizní plánování pozemních pevných i mobilních bezdrátových spojů je nezbytná znalost příslušných terénních profilů. Obecně je k dispozici několik typů digitálních výškopisných modelů terénu s různými parametry a rozlišením, nicméně většinou jsou při návrhu rádiových spojů uvažovány pouze 2D řezy, tj. 2D výškové terénní profily. To může v některých případech vést k zásadním chybám, např. v případě, kdy se signál odráží od významných terénních překážek mimo daný profil. Cílem projektu je na základě vhodně zvolených reálných scénářů rozbor a vizualizace těchto případů. Řešení bude vyžadovat práci s 3D modelem terénu a hledání dominantních cest signálu pomocí techniky ray tracing. Téma je vhodné např. pro studenty počítačové grafiky.

Vertikální změny fluktuace indexu lomu v přízemních vrstvách turbulentní atmosféry

Pavel Pechač, pechac@...

Fluktuace indexu lomu v turbulentní atmosféře způsobují náhodné změny přijímaného signálu u pevných spojů v rádiovém i optickém frekvenčním pásmu. Velikost těchto fluktuací je zpravidla popisována tzv. strukturní konstantou indexu refrakce. Cílem projektu je analýza výškových změn tohoto parametru v přízemních vrstvách atmosféry s využitím dlouhodobých měření na 150 m stožáru v Poděbradech.

Pages