Volitelné předměty

Katedra elektromagnetického pole zajišťuje kromě povinných předmětů, v bakalářské i magisterské studijní etapě, také předměty volitelné.

Bakalářská studijné etapa

Lékařské aplikace biologických účinků elektromagnetického pole

Garant: prof. Ing. Jan Vrba, CSc.

Cílem je seznámit studenta s přehledem biofyzikálních aspektů elektromagnetických polí v různých biologických systémech, včetně přehledu aplikací mikrovlnné techniky v medicíně. Součástí předmětu jsou i hygienické normy, klinické využití působení elektromagnetického pole na biologické systémy, mikrovlnná hypertermie, měření dielektrických parametrů biologických tkání, elektromagnetická expozice uživatelů mobilních telefonů, nukleární magnetické rezonance, interakce optického záření s biologickou tkání.

Výsledek studentské ankety předmětu A0B17LAB.

Matlab

Garant: doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D.

Student se naučí efektivně využívat jak základní, tak pokročilé funkce Matlabu, vč. základů návrhu grafického rozhraní. Důraz bude kladen na analytický rozbor problému a jeho následnou implementaci, orientaci v rozsáhlé dokumentaci, odladění vlastních funkcí a samostatnou práci v Matlabu (kterou student prokáže řešením semestrálního projektu). Získané znalosti lze uplatnit v širokém spektru předmětů vyučovaných na FEL (při zpracovávání laboratorních úloh, semestrálních i závěrečných projektů a prací), ale i v samotné praxi. 

Výsledek studentské ankety předmětu A0B17MTB.

Magisterská studijní etapa

Základy elektromagnetické kompatibility

Garant: Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC), jak již název napovídá, se věnuje koexistenci různých elektronických systémů z pohledu elektromagnetického rušení. Zároveň řeší eliminaci takovýchto nechtěných stavů. Tato problematika (EMC) v sobě zahrnuje různé elektrotechnické obory jako je například teorie obvodů, elektronika, signály, anténní technika, elektrická měření, atd. Studenti se naučí pohlížet na systém jako na celek sestávající z výše uvedených dílčích oborů. Toto představuje základ pro správnou diagnostiku a eliminaci případných problémů souvisejících s elektromagnetickou kompatibilitou. Teoretický náhled na danou problematiku je dále rozvíjen prakticky v laboratorních cvičeních, kde studenti pracují s moderními měřicími přístroji používanými v oblasti EMC.

Výsledek studentské ankety předmětu A0M17EMC.

Mikrovlnná měření

Garant: doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.

Předmět Mikrovlnná měření seznamuje studenty se všemi důležitými měřicími přístroji, měřicími zapojeními a metodami, které se v daném oboru používají. U všech měřicích přístrojů poznají studenti jejich vnitřní strukturu a principy činnosti, seznámí se i s různými měřicími zapojeními a optimálním nastavením. Probírány jsou i složitější měřicí sestavy, například ty určené k měření šumových a nelineárních parametrů. Cvičení jsou věnována praktickým měřením s využitím moderních měřicích přístrojů, při nich poznají studenti i řadu často používaných VF a mikrovlnných komponent, obvodů a subsystémů. Vedle obvodů si studenti změří i řadu digitálně modulovaných signálů.

Měření ve vláknových optických komunikacích

Garant: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámení s měřicí technikou a měřicími metodami pro měření optických vláken. Obsahem jsou jak metodiky měření konstrukčních a přenosových parametrů pro optické komunikační systémy jako jsou numerická apertura, útlum, disperze, tak i měření základních charakteristik aktivních i pasivních prvků optických komunikačních soustav – konektorů, spojek, vazebních členů, disperzních i polarizačních vlastností, nelineárních jevů.

Výsledek studentské ankety předmětu A0M17MVK

Návrh a konstrukce antén

Garant: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Předmět je zaměřen na návrh antén a anténních systémů pro specifická frekvenční pásma a služžby doplněný nezbytnou teorií, elektromagnetickým modelováním a jejich praktickou realizací. Ve cvičeních budou studenti navrhovat antény s využžitím profesionálních softwarových nástrojů a seznámí se s vybranými měřicími metodami.

Výsledek studentské ankety předmětu A0M17NKA.

Vláknově optická detekce

Garant: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámení s pokročilými metodami vláknově optické detekce a optických senzorů založených na mřížkách (FBG, LPG), polarizaci, rozptylu světla (Rayleigh, Raman, Brillouin) či interferometrických přístupech. Obsahem jsou jak analytické popisy fyzikálních interakcí, rozložení polí atd., tak i přístupy návrhu daných detektorů a metodiky měření pomocí optických vláknových detektorů s přímou vazbou na konkrétní aplikace (lékařství, letectví, petrochemický průmysl, jaderný provoz apod.).

Výsledek studentské ankety předmětu A0M17VOD