Pokyny pro odevzdání individuálních projektů a závěrečných prací (BAP, DIP)

Pokyny pro odevzdání individuálních projektů  (BPROJ, MPROJ)

Termín a způsob odevzdání v letním semestru 2022/23:

 • termín odevzdání je pondělí 29. května 2023,
 • namísto fyzicky odevzdaného výtisku v kroužkové vazbě preferujeme zaslání E-mailem na (Jan Šístek, referent pro studentské závěrečné práce),
 • na odevzdanou práci vypracují posudky vedoucí a zvolený oponent a teprve poté získáte zápočet (klasifikovaný u bakalářského projektu).
Individuální projekty jsou rozsahem zmenšenými verzemi závěrečných prací. Platí pro ně proto zásady psaní bakalářských a diplomových prací, viz níže.

Pokyny pro odevzdání závěrečných prací (BAP, DIP) a informace o průběhu státní závěrečné zkoušky

Důležité termíny (letní semestr 2022/23):

 • Termín odevzdání závěrečných prací (DIP, BAP) je pátek 26. května 2023.
  Elektronická verze se nahrává do systému KOS (se zakrytými podpisy na zadání), tištěná verze se odevzdává ve dvou kusech (v jednom je originál zadání, v druhém jeho kopie) s přiloženým CD na sekretariát do 12:00 hodin (pí. Jana Šíchová, místnost T2:B2-636, tel. 224 352 280, E-mail sichova@…).
 • Přihlášení k letnímu termínu MSZZ a BSZZ je do 30. dubna 2023.
 • Harmonogramy BSZZ a MSZZ budou zveřejněny a studentům a členům komise zaslány, jakmile budou vytvořeny komise. Podle zvyku na K13117 by MSZZ měla být v pondělí 12. 6. 2023 a BSZZ o týden déle, tj. 19. 6. 2023.

Elektronické odevzdání

Paralelně s odevzdáním výtisků práce je nutné i její nahrání do KOSu. Student to provede podle návodu na https://fel.cvut.cz/cz/education/odevzdani-zp.pdf .  Před vkládáním si připravte všechny nutné doplňkové údaje (abstrakt, klíčová slova, jméno oponenta apod.) a text práce, kde jsou všechny eventuální podpisy (třeba na zadání) zakryty. Tlačítkem “potvrdit odevzdání” se práce v KOSu “uzamkne” a přechází do stádia oponování. Posudky se zpřístupní najednou po vložení druhého z nich. 

Šablona pro posudek vedoucího a oponenta.

Odevzdání výtisků

 • dva nerozebiratelné výtisky, nově od r. 2016 vytištěné oboustranně (zpravidla fontem vel. 11), s kvalitní vazbou,
 • jeden výtisk s vloženým originálem zadání (obdržíte na sekretariátu), druhý s jeho kopií,
 • do obou výtisků vložte CD s textem práce, eventuálně přílohami (stejně, jako jste je nahráli do systému KOS),
 • odevzdání na sekretariátě katedry, příp. poštou doporučeně.

Po odevzdání

 • harmonogram státnic bude zveřejněn po uzávěrce odevzdání,
 • posudky dostanete na školní E-mail (příp. jiný- sdělte při odevzdání).

Jak odevzdat a formátovat práci je popsáno také na oficiálních stránkách

Hlavní zásady pro vypracování práce (nenahrazuje výše uvedené stránky)

 • Dodržovat gramatiku a jazykovou kulturu (práce s chybami nebudou přijaty).
 • Dbát na původnost textu a grafiky, v případě převzetí citovat zdroj. Při porušení etického kodexu bude práce vyřazena a předána k řešení vedení fakulty.

Struktura práce

Práce musí splňovat směrnici děkana pro závěrečné práce. Struktura je popsána v odst. 10 článku 3, viz. http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceSZZ.pdf.

 • patitul (vnitřní titulní stránka),
 • zadání,
 • anotace česky i anglicky (o čem práce pojednává),
 • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů,
 • obsah (s uvedením stránek),
 • seznam použitých symbolů (příp. seznam zkratek),
 • úvod (krátce o cílech práce a metodách řešení),
 • teoretický rozbor (jevů a vztahů klíčových pro tuto práci, nejde o opisování literatury),
 • výsledky řešení (jádro práce, tedy vlastní simulace, návrhy, realizace či měření),
 • závěr a zhodnocení výsledků,
 • seznam literatury,
 • případně přílohy (cokoliv, co by rozsahem narušovalo přehlednost hlavního textu- tabulky, výpisy, grafy, výkresy, katalogové listy apod.).

Ukázka citace knihy

 • [1] BEIZER, B.; SMITH, J. a NEWTON, G. Název publikace kurzívou Ability Testing Techniques. Kde vydáno New York: vydavatel Van N. Reinhold. Rok vydání 1990, stránky, které se odkazu týkají pp. 35-38, případně v české publikaci zkratka str., ISBN 98-7654-321-0.

Ukázka citace příspěvku v časopisu

 • [1] NOVÁK, K. Název příspěvku stojacím písmem Návrh obvodů s rozprostřednými parametry. Jméno časopisu kurzívou Slaboproudý obzor, rok vydání 2003, číslo svazku č. 3, stránky str. 10-15, registrační číslo časopisu ISSN 1234-5678.

Ukázka citace konferenčního příspěvku

 • [1] BÁRTÍK, H.: Název příspěvku vzpřímeným písmem Electromagnetic Field Surrounding Microwave Antennas. In: Název sborníku kurzívou COMITE 2001- conference proceedings, místo pořádání, vydání Praha, datum konání April 2001, stránky pp. 1-3, číslo ISBN 98-7654-321-0.

Několik rad k formátování textu

 • inspirujte se formátováním v odborné literatuře (knihách, skriptech apod.),
 • rovnice, obrázky i tabulky se číslují a čísly se ně odkazuje (u tabulek a grafů ještě patří výstižný popisek),
 • matematické veličiny se odlišují v textu kurzívou,
 • psaní rovnic- násobení bez tečky, vektory tučně apod.

Informace k průběhu obhajoby

 • Prezentaci si do počítače nahrajete ve stanoveném termínu před obhajobou.
 • Pokud je výsledkem práce hmatatelný vzorek či přístroj, určitě jej přineste.
 • Samotná prezentace nesmí přesáhnout 10 minut, proto jen výstižně shrňte, co bylo předmětem práce, jak jste postupovali a jaké jsou výsledky.
 • Poté budou přečteny posudky a vy po výzvě zodpovíte dotazy v nich uvedené (lze formou rozšířené části prezentace, kterou promítnete až teď).
 • Mohou následovat dotazy od členů komise. 
 • Následuje státní závěrečná zkouška ze  společných  tematických okruhů i okruhů vašeho zaměření, viz seznam na
 • Otázky mají ověřit vaši orientaci v tématu a znalost souvislostí, nikoliv detaily.
 • Po ukončení dotazů se v neveřejné části komise usnese a oznámí vám výsledek.

Váš úspěch je také naší odměnou. Vzniknou-li při řešení práce jakékoliv problémy, rádi vám s nimi pomůžeme. Mohou být i na naší straně. Důležité je se ozvat včas a neostýchat se.