Pokyny pro odevzdání individuálních projektů (IN1, IN2, IND) a závěrečných prací (BAP, DIP)

Pokyny pro odevzdání individuálních projektů  (BPROJ, MPROJ)

Termín a způsob odevzdání (aktualizace pro ZS 2021/22):

 • termín odevzdání je pondělí 10. ledna 2022,
 • namísto fyzicky odevzdaného výtisku v kroužkové vazbě preferujeme zaslání E-mailem na (Jan Šístek, referent pro studentské závěrečné práce),
 • na odevzdanou práci vypracují posudky vedoucí a zvolený oponent a teprve poté získáte zápočet (klasifikovaný u bakalářského projektu).
Individuální projekty jsou rozsahem zmenšenými verzemi závěrečných prací. Platí pro ně proto zásady psaní bakalářských a diplomových prací, viz níže. Při zpracování práce je nutné respektovat etický kodex, tj. převzatý text či obrázky uvést mezi citovanou literaturu. V opačném případě se jedná o plagiát, který bude vyřazen a předán k řešení na vedení fakulty.

Pokyny pro odevzdání závěrečných prací (BAP, DIP) a informace o průběhu státní závěrečné zkoušky

Důležité termíny (zimní semestr 2021/22):

 • Termín odevzdání závěrečných prací (DIP, BAP) je úterý 4. ledna 2022.
  Kvůli opatřením proti šíření koronaviru jsou již od letního semestru 2019/20 upraveny podmínky odevzdání tak, že
  a) pro uznání odevzdání stačí nahrát práci do KOSu ve stanoveném termínu,
  b) tištěné exempláře můžete odevzdat přes podatelnu, poslat poštou či je v krajním případě donést až k obhajobám (po dohodě s námi),
 • přihlášení k zimnímu termínu MSZZ a BSZZ je do 30. listopadu 2021,
 • MSZZ se budou konat v pondělí 24. ledna 2022,
 • BSZZ se budou konat v pondělí 31. ledna 2022.

Elektronické odevzdání

Paralelně s odevzdáním výtisků práce je nutné i její nahrání do KOSu. Student to provede podle návodu na https://fel.cvut.cz/cz/education/odevzdani-zp.pdf .  Před vkládáním si připravte všechny nutné doplňkové údaje (abstrakt, klíčová slova, jméno oponenta apod.) a text práce, kde jsou všechny eventuální podpisy (třeba na zadání) zakryty. Tlačítkem “potvrdit odevzdání” se práce v KOSu “uzamkne” a přechází do stádia oponování. Posudky se zpřístupní najednou po vložení druhého z nich. 

Šablona pro posudek vedoucího a oponenta.

Odevzdání výtisků

 • dva nerozebiratelné výtisky, nově od r. 2016 vytištěné oboustranně (zpravidla fontem vel. 11), s kvalitní vazbou,
 • jeden výtisk s vloženým originálem zadání (obdržíte na sekretariátu), druhý s jeho kopií,
 • odevzdání na sekretariátě katedry, příp. poštou doporučeně.

Po odevzdání

 • harmonogram státnic bude zveřejněn po uzávěrce odevzdání,
 • posudky dostanete na školní E-mail (příp. jiný- sdělte při odevzdání).

Jak odevzdat a formátovat práci je popsáno také na oficiálních stránkách

Hlavní zásady pro vypracování práce (nenahrazuje výše uvedené stránky)

 • Dodržovat gramatiku a jazykovou kulturu (práce s chybami nebudou přijaty).
 • Dbát na původnost textu a grafiky, v případě převzetí citovat zdroj. Při porušení etického kodexu bude práce vyřazena a předána k řešení vedení fakulty.

Struktura práce

Práce musí splňovat směrnici děkana pro závěrečné práce. Struktura je popsána v odst. 10 článku 3, viz. http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceSZZ.pdf.

 • patitul (vnitřní titulní stránka),
 • zadání,
 • anotace česky i anglicky (o čem práce pojednává),
 • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů,
 • obsah (s uvedením stránek),
 • seznam použitých symbolů (příp. seznam zkratek),
 • úvod (krátce o cílech práce a metodách řešení),
 • teoretický rozbor (jevů a vztahů klíčových pro tuto práci, nejde o opisování literatury),
 • výsledky řešení (jádro práce, tedy vlastní simulace, návrhy, realizace či měření),
 • závěr a zhodnocení výsledků,
 • seznam literatury,
 • případně přílohy (cokoliv, co by rozsahem narušovalo přehlednost hlavního textu- tabulky, výpisy, grafy, výkresy, katalogové listy apod.).

Ukázka citace knihy

 • [1] Beizer, B., Vopička, A.: Název publikace kurzivou Ability Testing Techniques. Kde vydáno New York: vydavatel Van N. Reinhold. Rok vydání 1990, stránky, které se odkazu týkají pp 35-38, případně v české publikaci zkratka str.

Ukázka citace konferenčního či časopiseckého příspěvku

 • [1] Bártík, H.: Název příspěvku nebo článku kurzívou Electromagnetic Field Surrounding Microwave Antennas. Název konference nebo časopisu BSEP, místo pořádání, vydání Praha, datum konání April 2001, pp. 1-3.

Několik rad k formátování textu

 • inspirujte se formátováním v odborné literatuře (knihách, skriptech apod.),
 • rovnice, obrázky i tabulky se číslují a čísly se ně odkazuje (u tabulek a grafů ještě patří výstižný popisek),
 • matematické veličiny se odlišují v textu kurzívou,
 • psaní rovnic- násobení bez tečky, vektory tučně apod.

Informace k průběhu obhajoby

 • Prezentaci si do počítače nahrajete ve stanoveném termínu před obhajobou.
 • Pokud je výsledkem práce hmatatelný vzorek či přístroj, určitě jej přineste.
 • Samotná prezentace nesmí přesáhnout 10 minut, proto jen výstižně shrňte, co bylo předmětem práce, jak jste postupovali a jaké jsou výsledky.
 • Poté budou přečteny posudky a vy po výzvě zodpovíte dotazy v nich uvedené (lze formou rozšířené části prezentace, kterou promítnete až teď).
 • Mohou následovat dotazy od členů komise. 
 • Následuje státní závěrečná zkouška ze  společných  tematických okruhů i okruhů vašeho zaměření, viz seznam na
 • Otázky mají ověřit vaši orientaci v tématu a znalost souvislostí, nikoliv detaily.
 • Po ukončení dotazů se v neveřejné části komise usnese a oznámí vám výsledek.

Váš úspěch je také naší odměnou. Vzniknou-li při řešení práce jakékoliv problémy, rádi vám s nimi pomůžeme. Mohou být i na naší straně. Důležité je se ozvat včas a neostýchat se.