Pokyny pro odevzdání individuálních projektů (IN1, IN2, IND) a závěrečných prací (BAP, DIP)

Pokyny pro odevzdání individuálních projektů  (IN1, IN2, IND)

Termín odevzdání

Termín odevzdání je v pondělí 25. května 2020 od 10:00 do 14:00 hod. na sekretariátě katedry. Pokud student bude v tomto semestru obhajovat bakalářskou či diplomovou práci, je žádoucí odevzdat projekt ještě dříve, aby se stihlo vypracování posudků na projekt.
Individuální projekty jsou rozsahem zmenšenými verzemi závěrečných prací. Platí pro ně proto zásady psaní bakalářských a diplomových prací, viz níže. Při zpracování práce je nutné respektovat etický kodex, tj. převzatý text či obrázky uvést mezi citovanou literaturu. V opačném případě se jedná o plagiát, který bude vyřazen a předán k řešení na vedení fakulty.

Způsob odevzdání

 • dva svázané výtisky (stačí kroužková vazba či nasouvací hřbet),
 • v jednom výtisku originál zadání (obdrželi jste na sekretariátu), v druhém jeho kopie,
 • 1x CD/DVD s textem práce v papírovém obalu a popsané vaším jménem a názvem projektu.

Po odevzdání

 • Vedoucí i oponent vypracují posudky, z nichž vyplyne výsledné hodnocení. K tomu je třeba určitý čas, proto apelujeme na dodržení termínu, abyste dostali zápočet brzy.
 • Po vyhotovení posudků je vám zapsán zápočet do KOSu.
 • O posudcích vás bude informovat vedoucí práce. Posudky vám poslouží i jako zpětná vazba, čeho se v navazující práci vyvarovat (pokračujete-li v tématu).
Protože se mohou při práci na vašem projektu vyskytnout těžko řešitelné situace, rádi vám pomůžeme. Neváhejte v takovém případě přijít ihned. Za tým katedry vám rád pomůže Jan Šístek (), místnost 533 v prostředním bloku B2, tel. 224 352 278.
 

Pokyny pro odevzdání závěrečných prací (BAP, DIP) a informace o průběhu státní závěrečné zkoušky

Důležité termíny:

V letním semestru 2019/2020 platí kvůli narušení výuky pandemií koronaviru upravené podmínky, viz. http://www.fel.cvut.cz/cz/covid/,  zejména informace p. proděkana z 2. dubna ohledně eventuálního odkladu odevzdání a příkaz rektora č. 9/2020 popisující různé způsoby realizace SZZ.

 • Termín odevzdání závěrečných prací (DP, BP) je pátek 22. května 2020.
  Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru upravil proděkan podmínky odevzdání tak, že
  a) pro uznání odevzdání stačí nahrát práci do KOS ve stanoveném termínu,
  b) tištěné exempláře je doporučeno zaslat poštou.
 • přihlášení k letnímu termínu MSZZ a BSZZ do 30. dubna 2020
 • MSZZ se budou konat v pondělí 8. 6. 2020 od 9:00 v místnosti č. 80 (zasedací místnost v přízemí napravo), rozpis MSZZ najdete zde
 • MSZZ v srpnovém termínu bude na katedře v pondělí 31. 8. 2020, rozpis bude včas uveřejněn. Práce je nutno odevzdat do 14. 8. 2020, viz. http://www.fel.cvut.cz/cz/education/announce/2005.html

Elektronické odevzdání

Paralelně s odevzdáním výtisků práce je nutné i její nahrání do KOSu. Student to provede podle návodu na http://www.fel.cvut.cz/education/vlozeni-prace.pdf  Před vkládáním si připravte všechny nutné doplňkové údaje (abstrakt, klíčová slova, jméno oponenta apod.) a text práce, kde jsou všechny eventuální podpisy (třeba na zadání) zakryty. Tlačítkem “potvrdit odevzdání” se práce v KOSu “uzamkne” a přechází do stádia oponování. Posudky se zpřístupní najednou po vložení druhého z nich. 

Šablona pro posudek vedoucího a oponenta.

Odevzdání výtisků

 • dva nerozebiratelné výtisky, nově od r. 2016 vytištěné oboustranně (zpravidla fontem vel. 11), s kvalitní vazbou,
 • jeden výtisk s vloženým originálem zadání (obdržíte na sekretariátu), druhý s jeho kopií,
 • odevzdání na sekretariátě katedry, příp. poštou doporučeně.

Po odevzdání

 • harmonogram státnic bude zveřejněn po uzávěrce odevzdání,
 • posudky dostanete na školní E-mail (příp. jiný- sdělte při odevzdání).

Jak formátovat práci naleznete na oficiálních stránkách

Hlavní zásady pro vypracování práce (nenahrazuje výše uvedené stránky)

 • Dodržovat gramatiku a jazykovou kulturu (práce s chybami nebudou přijaty).
 • Dbát na původnost textu a grafiky, v případě převzetí citovat zdroj. Při porušení etického kodexu bude práce vyřazena a předána k řešení vedení fakulty.

Struktura práce

Práce musí splňovat směrnici děkana pro závěrečné práce. Struktura je popsána v odst. 10 článku 3, viz. http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceSZZ.pdf.

 • patitul (vnitřní titulní stránka),
 • zadání,
 • anotace česky i anglicky (o čem práce pojednává),
 • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů,
 • obsah (s uvedením stránek),
 • seznam použitých symbolů (příp. seznam zkratek),
 • úvod (krátce o cílech práce a metodách řešení),
 • teoretický rozbor (jevů a vztahů klíčových pro tuto práci, nejde o opisování literatury),
 • výsledky řešení (jádro práce, tedy vlastní simulace, návrhy, realizace či měření),
 • závěr a zhodnocení výsledků,
 • seznam literatury,
 • případně přílohy (cokoliv, co by rozsahem narušovalo přehlednost hlavního textu- tabulky, výpisy, grafy, výkresy, katalogové listy apod.).

Ukázka citace knihy

 • [1] Beizer, B., Vopička, A.: Název publikace kurzivou Ability Testing Techniques. Kde vydáno New York: vydavatel Van N. Reinhold. Rok vydání 1990, stránky, které se odkazu týkají pp 35-38, případně v české publikaci zkratka str.

Ukázka citace konferenčního či časopiseckého příspěvku

 • [1] Bártík, H.: Název příspěvku nebo článku kurzívou Electromagnetic Field Surrounding Microwave Antennas. Název konference nebo časopisu BSEP, místo pořádání, vydání Praha, datum konání April 2001, pp. 1-3.

Několik rad k formátování textu

 • inspirujte se formátováním v odborné literatuře (knihách, skriptech apod.),
 • rovnice, obrázky i tabulky se číslují a čísly se ně odkazuje (u tabulek a grafů ještě patří výstižný popisek),
 • matematické veličiny se odlišují v textu kurzívou,
 • psaní rovnic- násobení bez tečky, vektory tučně apod.

Informace k průběhu obhajoby

 • Prezentaci si do počítače nahrajete ve stanoveném termínu před obhajobou.
 • Pokud je výsledkem práce hmatatelný vzorek či přístroj, určitě jej přineste.
 • Samotná prezentace nesmí přesáhnout 10 minut, proto jen výstižně shrňte, co bylo předmětem práce, jak jste postupovali a jaké jsou výsledky.
 • Poté budou přečteny posudky a vy po výzvě zodpovíte dotazy v nich uvedené (lze formou rozšířené části prezentace, kterou promítnete až teď).
 • Mohou následovat dotazy od členů komise. 
 • Následuje státní závěrečná zkouška ze  společných  tematických okruhů i okruhů vašeho zaměření, viz seznam na
 • Otázky mají ověřit vaši orientaci v tématu a znalost souvislostí, nikoliv detaily.
 • Po ukončení dotazů se v neveřejné části komise usnese a oznámí vám výsledek.

Váš úspěch je také naší odměnou. Vzniknou-li při řešení práce jakékoliv problémy, rádi vám s nimi pomůžeme. Mohou být i na naší straně. Důležité je se ozvat včas a neostýchat se.