Pokyny pro odevzdání individuálních projektů (IN1, IN2, IND) a závěrečných prací (BAP, DIP)

Pokyny pro odevzdání individuálních projektů  (IN1, IN2, IND)

Termín odevzdání

Termín odevzdání je v pondělí 15. ledna 2018 od 10:00 do 14:00 hod. na sekretariátě katedry.
Individuální projekty jsou rozsahem zmenšenými verzemi závěrečných prací. Platí pro ně proto zásady psaní bakalářských a diplomových prací, viz níže. Při zpracování práce je nutné respektovat etický kodex, tj. převzatý text či obrázky uvést mezi citovanou literaturu. V opačném případě se jedná o plagiát, který bude vyřazen a předán k řešení na vedení fakulty.

Způsob odevzdání

 • dva svázané výtisky (stačí kroužková vazba či nasouvací hřbet),
 • v jednom výtisku originál zadání (obdrželi jste na sekretariátu), v druhém jeho kopie,
 • 1x CD/DVD s textem práce v papírovém obalu a popsané vaším jménem a názvem projektu.

Po odevzdání

 • Vedoucí i oponent vypracují posudky, z nichž vyplyne výsledné hodnocení. K tomu je třeba určitý čas, proto apelujeme na dodržení termínu, abyste dostali zápočet brzy.
 • Po vyhotovení posudků je vám zapsán zápočet do KOSu.
 • O posudcích vás bude informovat vedoucí práce. Posudky vám poslouží i jako zpětná vazba, čeho se v navazující práci vyvarovat (pokračujete-li v tématu).
Protože se mohou při práci na vašem projektu vyskytnout těžko řešitelné situace, rádi vám pomůžeme. Neváhejte v takovém případě přijít ihned. Za tým katedry vám rád pomůže Jan Šístek (sistekj@fel.cvut.cz), místnost 533 v prostředním bloku B2, tel. 224 352 278.
 

Pokyny pro odevzdání závěrečných prací (BAP, DIP) a informace o průběhu státní závěrečné zkoušky

 Důležité termíny:

 • Odevzdání diplomových prací: úterý 9. ledna 2018 od 10:00 do 12:00 hod.
 • Odevzdání bakalářských prací: úterý 9. ledna 2018 od 10:00 do 12:00 hod.
 • přihlášení k letnímu termínu MSZZ (BSZZ) do čtvrtka 30. listopadu 2017
 • obhajoby DP a MSZZ se budou na K13117 konat v pondělí 29. ledna 2018
 • obhajoby BP a BSZZ se budou na K13117 konat v pondělí 5. února 2018 v pondělí 29. ledna 2018

Elektronické odevzdání

Paralelně s odevzdáním výtisků práce je nutné i její nahrání do KOSu. Student to provede podle návodu na http://www.fel.cvut.cz/education/vlozeni-prace.pdf  Před vkládáním si připravte všechny nutné doplňkové údaje (abstrakt, klíčová slova, jméno oponenta apod.) a text práce, kde jsou všechny eventuální podpisy (třeba na zadání) zakryty. Tlačítkem "potvrdit odevzdání" se práce v KOSu "uzamkne" a přechází do stádia oponování. Posudky se zpřístupní najednou po vložení druhého z nich. 

Šablona pro posudek vedoucího a oponenta.

Odevzdání výtisků

 • dva nerozebiratelné výtisky, nově od r. 2016 vytištěné oboustranně (zpravidla fontem vel. 11) a povinně v měkkých deskách s lepenou (nikoliv spirálovou) vazbou,
 • jeden výtisk s vloženým originálem zadání (obdržíte na sekretariátu), druhý s jeho kopií,
 • odevzdání na sekretariátě katedry, příp. poštou doporučeně.

Po odevzdání

 • harmonogram státnic bude zveřejněn po uzávěrce odevzdání,
 • posudky dostanete na školní E-mail (příp. jiný- sdělte při odevzdání).

Jak formátovat práci naleznete na oficiálních stránkách

Hlavní zásady pro vypracování práce (nenahrazuje výše uvedené stránky)

 • Dodržovat gramatiku a jazykovou kulturu (práce s chybami nebudou přijaty).
 • Dbát na původnost textu a grafiky, v případě převzetí citovat zdroj. Při porušení etického kodexu bude práce vyřazena a předána k řešení vedení fakulty.

Struktura práce

Práce musí splňovat směrnici děkana pro závěrečné práce. Struktura je popsána v odst. 10 článku 3, viz. http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceSZZ.pdf.

 • patitul (vnitřní titulní stránka),
 • zadání,
 • anotace česky i anglicky (o čem práce pojednává),
 • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů,
 • obsah (s uvedením stránek),
 • seznam použitých symbolů (příp. seznam zkratek),
 • úvod (krátce o cílech práce a metodách řešení),
 • teoretický rozbor (jevů a vztahů klíčových pro tuto práci, nejde o opisování literatury),
 • výsledky řešení (jádro práce, tedy vlastní simulace, návrhy, realizace či měření),
 • závěr a zhodnocení výsledků,
 • seznam literatury,
 • případně přílohy (cokoliv, co by rozsahem narušovalo přehlednost hlavního textu- tabulky, výpisy, grafy, výkresy, katalogové listy apod.).

Ukázka citace knihy

 • [1] Beizer, B., Vopička, A.: Název publikace kurzivou Ability Testing Techniques. Kde vydáno New York: vydavatel Van N. Reinhold. Rok vydání 1990, stránky, které se odkazu týkají pp 35-38, případně v české publikaci zkratka str.

Ukázka citace konferenčního či časopiseckého příspěvku

 • [1] Bártík, H.: Název příspěvku nebo článku kurzívou Electromagnetic Field Surrounding Microwave Antennas. Název konference nebo časopisu BSEP, místo pořádání, vydání Praha, datum konání April 2001, pp. 1-3.

Několik rad k formátování textu

 • inspirujte se formátováním v odborné literatuře (knihách, skriptech apod.),
 • rovnice, obrázky i tabulky se číslují a čísly se ně odkazuje (u tabulek a grafů ještě patří výstižný popisek),
 • matematické veličiny se odlišují v textu kurzívou,
 • psaní rovnic- násobení bez tečky, vektory tučně apod.

Informace k průběhu obhajoby

 • Prezentaci si do počítače nahrajete ve stanoveném termínu před obhajobou.
 • Pokud je výsledkem práce hmatatelný vzorek či přístroj, určitě jej přineste.
 • Samotná prezentace nesmí přesáhnout 10 minut, proto jen výstižně shrňte, co bylo předmětem práce, jak jste postupovali a jaké jsou výsledky.
 • Poté budou přečteny posudky a vy po výzvě zodpovíte dotazy v nich uvedené (lze formou rozšířené části prezentace, kterou promítnete až teď).
 • Mohou následovat dotazy od členů komise. 
 • Následuje státní závěrečná zkouška ze  společných  tematických okruhů i okruhů vašeho zaměření, viz seznam na
 • Otázky mají ověřit vaši orientaci v tématu a znalost souvislostí, nikoliv detaily.
 • Po ukončení dotazů se v neveřejné části komise usnese a oznámí vám výsledek.

Váš úspěch je také naší odměnou. Vzniknou-li při řešení práce jakékoliv problémy, rádi vám s nimi pomůžeme. Mohou být i na naší straně. Důležité je se ozvat včas a neostýchat se.