Jaroslav Havlíček získal Cenu rektora za vynikající doktorskou práci

https://www.cvut.cz/ocenovani-ve-vede-a-vyzkumu

Jaroslav Havlíček se ve své disertační práci „Scatterer Arrays for Chipless RFID“ věnoval návrhu, vyšetřování a zdokonalování vlastností nových konceptů transpondérů pro bezčipovou rádiovou identifikací (chipless RFID), které mají perspektivu doplnit či přímo nahradit ve specifických aplikacích optický čárový kód.

Je hlavním autorem miniaturizovaného transpondéru [1] s unikátní spektrálně-prostorovou hustotou bitové informace o hodnotě 127,0 bit/λ2/GHz, která k datu zveřejnění představuje podle dvou nedávno publikovaných studií [2], [3] obsahujících porovnání 30 resp. 29 bezčipových RFID transpondérů dosud nejvyšší dosaženou hodnotu na světě v rámci transpondérů pracujících ve frekvenční oblasti. Překonává nejbližšího konkurenta s 82,5 bit/λ2/GHz [3, tab. 1, ref. 14] více než 1,5×. Dále je spoluautorem techniky zlepšení stability a uniformity rádiové odezvy transpondéru spočívající ve snížení vzájemných vazeb jednotlivých odražečů v 20ti prvkové řadě založené na poměrně jednoduché ale současně účinné metodě prostorového oddálení a současného přeuspořádání frekvenčně sousedících rezonančních prvků řady tvořících transpondér [4].

Jaroslav absolvoval dvě zahraniční letní školy a strávil půl roku na zahraničním pracovišti, Autonomous University of Barcelona (UAB), kde ve skupině prof. Ferrana Martina řešil problematiku sekvenčně čtených bezčipových transpondérů pracujících v časové oblasti. Výstupem z této spolupráce je článek v impaktovaném časopise Q1 [5] prezentující transpondér s délkovou bitovou kapacitou 16,7 bit/cm, která je dle autorů mnohem větší než hodnoty obdobných bezčipových RFID systémů dané kategorie publikovaných do té doby v literatuře.

Výsledky své disertační práce, publikoval v osmi impaktovaných časopiseckých publikacích (v tom 4×Q1: IEEE AWPL, IEEE ACCESS) v nichž je 3x prvním autorem, a osmi příspěvcích na mezinárodních konferencích. Získal Cenu děkana za prestižní disertační práci. Jeho publikace (Publons a WoS) se již dočkaly i významné citační odezvy.

Jaroslav momentálně pokračuje ve své vědecké kariéře jako vědecký pracovník Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR.

Reference

[1] J. Havlicek, M. Svanda, M. Polivka, J. Machac, and J. Kracek. Chipless RFID Tag Based on Electrically Small Spiral Capacitively Loaded Dipole. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, p. 3051–3054, 2017. DOI: 10.1109/LAWP.2017.2760059.

[2] M. Svanda, M. Polivka, J. Havlicek, J. Machac and D. H. Werner, Platform Tolerant, High Encoding Capacity Dipole Array-Plate Chipless RFID Tags, IEEE Access, vol. 7, pp. 138707-138720, 2019, DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2935258.

[3] W. M. Abdulkawi and A. A. Sheta, K-State Resonators for High-Coding-Capacity Chipless RFID Applications, IEEE Access, vol. 7, pp. 185868-185878, 2019, DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2961565.

[4] M. Polivka, J. Havlicek, M. Svanda, and J. Machac. Improvement in Robustness and Recognizability of RCS Response of U-shaped Strip-based Chipless RFID tags. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 15, p. 2000–2003, 2016. DOI: 10.1109/LAWP.2016.2549638.

[5] Havlicek, J., Herrojo, C., Paredes, F., Mata-Contreras, J., Martin, F., Enhancing the Per-Unit-Length Data Density in Near-Field Chipless-RFID Systems with Sequential Bit Reading, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2019, 18(1), 89-92. DOI: 10.1109/LAWP.2018.2881356.

Ilustrační obrázky