Magisterské studium

Absolventi magisterského studia se uplatní především v oblasti řízení projektů, výroby, vývoje, výzkumu a ve vyšších manažerských funkcích podle zvoleného oboru. Široký záběr odborného základu vytváří vhodný soubor znalostí i pro pozice systémových integrátorů. Studium poskytuje nejvyšší formu technického vzdělání v dané oblasti a pro vědecky orientované absolventy otevírá možnost pokračování v doktorském studiu.

Informace k vyučovaným předmětům

Povinné

Antény

Garant: doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.

Studenti se seznámí s teorií vyzařování elektromagnetických vln a základními principy pro návrh antén. Příslušné metody analýzy záření a další anténní parametry jsou ilustrovány na jednotlivých typech antén (liniové, plošné, reflektorové) a jejich soustav (anténních řadách). Semináře jsou z části početní, modelovací (využíván software pro simulaci elmag. pole) a praktické (měření anténních parametrů – vyzařovací charakteristiky, zisk a polarizace, impedance antény) Předmět akcentuje zejména fyzikální pochopení dějů a studenti tak mohou nabyté znalosti uplatnit i v jiných oborech, kde je základním jevem šíření a vyzařování vln – optika, akustika.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M17ANT.

Mikrovlnné obvody

Garant: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Předmět je zaměřen na návrh planárních pasivních i aktivních mikrovlnných obvodů.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M17MIOA.

Šíření vln pro bezdrátové spoje

Garant: prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenta s bezdrátovým přenosovým kanálem v reálném prostředí z hlediska šířená vln pro potřeby plánování pozemních i družicových bezdrátových spojů. Náplň zahrnuje jak hlubší teoretické základy šíření rádiových vln v atmosféře, tak praktické postupy návrhu pozemních i družicových, pevných i mobilních spojů v různých frekvenčních pásmech dle doporučení ITU-R.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M17SBS.

Vláknově optické technologie

Garant: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámení s mechanismy šíření optických vln v optických vláknech a vláknových komponentách. Dále pak znalost optické měřicí techniky a měřicích metod pro charakterizaci optických vláken. Obsahem jsou jak metodiky měření konstrukčních a přenosových parametrů pro optické komunikační systémy jako jsou numerická apertura, útlum, disperze, tak i měření základních charakteristik aktivních i pasivních prvků optických komunikačních soustav – konektorů, spojek, vazebních členů, indexů lomu.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M17VOT.

Povinně volitelné

Aplikace elektromagnetických polí v medicíně

Garant: prof. Ing. Jan Vrba, CSc.

Cílem je seznámit studenta s přehledem biofyzikálních aspektů elektromagnetických polí v různých biologických systémech, včetně přehledu aplikací mikrovlnné techniky v medicíně. Hygienické normy, klinické využití působení elektromagnetického pole na biologické systémy, mikrovlnná hypertermie, měření dielektrických parametrů biologických tkání, interakce optického záření s biologickou tkání.

Výsledek studentské ankety předmětu BAM17EPM

Biologické účinky elektromagnetického pole

Garant: prof. Ing. Jan Vrba, CSc.

Biofyzikální aspekty elektromagnetických polí v různých biologických systémech. Interakce elektromagnet. polí s biologickými systémy – přehled. Mechanismy interakce a biologické efekty. Experimentální výsledky a hypotézy biologických účinků statických, stacionárních elektrických, magnetických a nestacionárních polí. Matematické řešení interakce elektromagnetických polí generovaných živým organismem. Aplikace elektromag. polí v lékařství. Hygienické normy.

Výsledek studentské ankety předmětu B5M17BUP (výsledky nejsou k dispozici).

CAD ve VF technice

Garant: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Návrh moderních vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů je dnes nemyslitelný bez využití moderních návrhových prostředků. Naučíme se tak navrhovat obvody a přenechat přitom výpočetní dřinu počítacím strojům. Zatímco na přednáškách se dozvíme, jak pracují moderní výpočetní algoritmy (a kdy jim není radno příliš věřit), na cvičeních navrhneme řadu použitelných obvodů jako jsou filtry či zesilovače.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M17CADA.

Mikrovlnná měření

Garant: doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.

Zejména v důsledku mimořádně rychlého rozvoje bezdrátových radiových datových přenosů (mobilních i stacionárních) roste i potřeba měření různých elektrických veličin v pásmu od stovek MHz až po desítky GHz. Předmět Mikrovlnná měření seznamuje studenty se všemi důležitými měřicími přístroji, měřicími zapojeními a metodami, které se v daném oboru používají. U všech měřicích přístrojů poznají studenti jejich vnitřní strukturu a principy činnosti, seznámí se i s různými měřicími zapojeními a optimálním nastavením. Probírány jsou i složitější měřicí sestavy, například ty určené k měření šumových a nelineárních parametrů. Cvičení jsou věnována praktickým měřením s využitím moderních měřicích přístrojů, při nich poznají studenti i řadu často používaných VF a mikrovlnných komponent, obvodů a subsystémů. Vedle obvodů si studenti změří i řadu digitálně modulovaných signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M17MIMA.

Návrh a konstrukce antén

Garant: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Předmět je zaměřen na návrh antén a anténních systémů pro specifická frekvenční pásma a služžby doplněný nezbytnou teorií, elektromagnetickým modelováním a jejich praktickou realizací. Ve cvičeních budou studenti navrhovat antény s využžitím profesionálních softwarových nástrojů a seznámí se s vybranými měřicími metodami.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M17NKA.

Optická měření

Garant: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.

Cílem tohoto volitelného předmětu je seznámit studenty s měřícími optickými metodami od detekce mikročástic, neregularit a porušení povrchů, přes využití vláknové optiky v oblastech, kde není možné použít standardní elektronické senzory, či v místech se zvýšeným nebezpečím výbuchu a v nemocnicích, po lidary využívané v inteligentních dopravních infrastrukturách až po makroskopické snímání (dálkový průzkum, remote sensing) Země, atmosféry a vesmíru. Zahrnutí těchto měřicích metod vyžaduje zejména pochopení samotných fyzikálních mechanismů, na kterých jsou založeny a dále pak znalost měřících postupů a specifik při zpracování a rekonstrukci dat.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M17OPM.

Vlnovodná anténní řada pro automobilový radar - Katedra elektromagnetického  pole Fakulta elektrotechnická

Radarové systémy

Garant: Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.

Předmět seznamuje studenty se základními principy a metodami radiolokace. Studenti získají během studia nejen obecný přehled o radarových systémech a jejich použití (aplikace), ale i znalosti související se šířením a zpracováním radarových signálů a informací, interpretaci výsledků signálového zpracování a v neposlední řadě i znalosti vnitřní struktury (hw komponenty). V rámci předmětu budou probírány letecké radarové systémy (aktuálně používané), dopravní radary, automotive radary a dále speciální typy radarů jako např. georadary a radary pro dálkový průzkum.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M99RAD.

Základy elektromagnetické kompatibility

Garant: Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC), které jsou dány do souvislosti s požadavky kladenými na moderní přenosové systémy. Předmět dává komplexní přehled o jednotlivých problémech v rámci elektromagnetické kompatibility jak z pohledu teoretických znalostí, tak zejména z pohledu praktických měření v jednotlivých oblastech jako jsou rušivé signály a jejich omezování, elektromagnetické stínění, odolnost proti vnějšímu poli či biologické aspekty. Daná témata jsou uvedena i v souvislosti s evropskou normativou.

Výsledek studentské ankety předmětu BAM17EMC a B0M17EMC.