Magisterské studium

Absolventi magisterského studia se uplatní především v oblasti řízení projektů, výroby, vývoje, výzkumu a ve vyšších manažerských funkcích podle zvoleného oboru. Široký záběr odborného základu vytváří vhodný soubor znalostí i pro pozice systémových integrátorů. Studium poskytuje nejvyšší formu technického vzdělání v dané oblasti a pro vědecky orientované absolventy otevírá možnost pokračování v doktorském studiu.

Informace k vyučovaným předmětům

 

Povinné

Antény a EMC v rádiové komunikaci

Garant: doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.

V našem předmětu Antény se student seznámí se základy analýzy a návrhu různých typů antén, od jednoduchých drátových, po složité reflektorové struktury. Při výuce klademe důraz především na fyzikální pochopení jevů, nutná je také i matematika, kterou vyzařování elektromagnetických vln popisujeme. Pro ilustraci relativně složitých jevů využíváme moderní počítačové simulátory elmag. pole, jenž nám umožňují vyzařované vlny v podobě animací pozorovat. Během výuky se také seznámíme s měřením parametrů antén v bezodrazové komoře.

Výsledek studentské ankety předmětu A2M17AEK a AD2M17AEK.

Povinné oborové

CAD a mikrovlnné obvody

Garant: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Návrh moderních vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů je dnes nemyslitelný bez využití moderních návrhových prostředků. Naučíme se tak navrhovat obvody a přenechat přitom výpočetní dřinu počítacím strojům. Zatímco na přednáškách se dozvíme, jak pracují moderní výpočetní algoritmy (a kdy jim není radno příliš věřit), na cvičeních navrhneme řadu použitelných obvodů jako jsou filtry či zesilovače.

Výsledek studentské ankety předmětu A2M17CAD a AD2M17CAD.

Mikrovlnné obvody

Garant: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Předmět poskytuje široké teoretické i praktické poznatky jak pro vědecko výzkumnou práci tak i pro profesionální praxi v oblasti vf. a mikrovlnné techniky. Seznamuje studenty s vysokofrekvenčními a mikrovlnnými pasivními a aktivními obvody realizovanými v planárních a monolitických strukturách – vedeními, směrovými členy, děliči, rezonančními obvody, filtry a CAD nástroji pro návrh vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. Dále jsou obsahem mikrovlnné tranzistory, bipolární, MESFET a HEMPT, nízkošumové, výkonové, úzkopásmové a širokopásmové zesilovače, mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory, detektory, směšovače a frekvenční násobiče.

Výsledek studentské ankety předmětu B2M17MIOA.

Pozemní a družicové rádiové spoje

Garant: prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit studenta praktickému návrhu základních typů pozemních i družicových rádiových spojů z hlediska antén a šíření vln (signálu). Návrhové postupy vycházejí především z mezinárodních doporučení ITU-R.

Výsledek studentské ankety předmětu A2M17PDSAD2M17PDS.

Počítačové modelování polí

Garant: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Soudobá teorie umí přesně popsat chování elektromagnetických polí rovnicemi. Ty jsou však zřídkakdy jednoduše řešitelné. Proto jsou vyvíjeny numerické postupy, které umožňují pole řešit a na jejich základě stanovit vlastnosti součástek, obvodů a systémů. Dozvíme se něco o tom, jakými chybami jsou takové výpočty zatíženy, jak je omezit a v rozumném čase se dopočítat výsledků. Většina cvičení bude věnována výpočtům polí. Výhodou pro studenta je znalost prostředí Matlab.

Výsledek studentské ankety předmětu A2M17PMP a AD2M17PMP.

Povinně volitelné

Biologické účinky elektromagnetického pole

Garant: prof. Ing. Jan Vrba, CSc.

Předmět pojednává o vlivech elektromagnetického pole na člověka a další živé organismy v širokém frekvenčním spektru. Ukazuje, že účinek interakce elektromagnetického pole s biologickým objektem může být jak negativní, tak pozitivní. Tyto vlivy dokládá na konkrétních příkladech z každodenního života. Vysvětluje i mechanismy generování elektromagnetického pole živými organismy. Nedílnou součástí předmětu je i seznámení s hygienickými normami pro expozici člověka elektromagnetickému poli.

Výsledek studentské ankety předmětu A5M17BUP