Bakalářské studium

Absolventi bakalářského studia se uplatní především v pracovních a nižších manažerských funkcích v oblasti výroby, vývoje, řešení projektů a technické podpory prodeje podle zvoleného oboru. Tento interdisciplinární program poskytuje absolventům široký pohled na celou oblast, který je nezbytný pro systémového koordinátora jednotlivých technologií v reálné praxi. Základním hlediskem je profesní příprava absolventů pro potřeby technické praxe. Zároveň bakalářské studium tvoří dobrý základ pro navazující magisterské studium v programu EK.

Informace k vyučovaným předmětům

 

Povinné

Elektrodynamika

Garant: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Elektromagnetická vlna ve volném prostoru a v látkách, včetně látek anizotropních. Odraz na rozhraních, polarizace vln. Vedení vlny vlnovody či vedením.

Výsledek studentské ankety předmětu B2B17ELD.

Elektromagnetické pole

Garant: doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc.

Předmět seznamuje studenty se základy aplikované teorie elektromagnetického pole, poskytuje základní fyzikální pohled na studované jevy a děje a tento pohled zasazuje do rámce praktického inženýrského využití vykládaných zákonitostí. Absolvent předmětu získá v této oblasti potřebné základní vědomosti pro studium návazných předmětů souvisejících s návrhem elektronických prvků a obvodů, komunikačních systémů a dalších technologií.

Výsledek studentské ankety předmětu B1B17EMP a B2B17EMPA

Optické komunikační systémy

Garant: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenta s principy teorie optických systémů. Předmět zahrnuje jak teoretické základy optiky, tak praktické dovednosti při návrhu optických systémů s využitím profesionálních softwarů. Obsahem jsou elektronová optika, maticová optika, Gaussovské svazky, průchod optickými prvky, absorpce a disperze, optický vysílač a přijímač, detekce, základní technologie a měření vlnovodů.

Výsledek studentské ankety předmětu B2B17OKS.

Technické psaní

Garant: Ing. Jan Šístek, Ph.D.

Předmět ukáže studentům, jak připravit psaný projev pro většinu situací inženýrské praxe (měřicí protokol, článek, závěrečná práce apod.). Vedle jazykových a stylistických dovedností budou též rozvíjeny schopnosti vyhledávat informace, podávat je vhodnou formou, využívat prostředků formátování a automatizace programů Word a LaTeX či třeba zpracovat recenzní posudek. Získané znalosti studenti hned aplikují v seminářích na předložené ukázkové texty.

Výsledek studentské ankety předmětu B2B99TPS.

Technika bezdrátové komunikace

Garant: doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.

Bezdrátové rádiové komunikace patří mezi nejrychleji rozvíjející se technické obory a vedle asi nejvíce známých systémů mobilní telefonie různých generací zahrnují i řadu jiných mobilní i stacionárních bezdrátově komunikujících modemů a senzorů používaných téměř ve všech dalších technických oborech. TBK je předmět společný pro všechny studenty programu Elektronika a komunikace, jeho záměrem je seznámit je se všemi důležitými aspekty tohoto oboru tak, aby byli schopní bezdrátová komunikační zařízení a systémy navrhovat, nastavovat a provozovat, popřípadě i vyrábět některé jejich části. Mezi hlavní náplň přednášek patří seznámení s fyzikálními základy radiových komunikací, související systémové výpočty, přehled používaných frekvencí, popis šíření elektromagnetických vln na těchto frekvencích včetně popisu typických systémů a nejčastěji používaných antén. Popis šíření elektromagnetických vln se týká i šíření v městské zástavbě nebo uvnitř budov, analýza typických přenosových systémů obsahuje i základní popis vysokofrekvenčních a mikrovlnných komponent, ze kterých se tyto systémy skládají. Součástí cvičení jsou zejména praktické výpočty bezdrátových spojů, CAD analýza vybraných přenosových struktur a řada souvisejících laboratorních měření.

Výsledek studentské ankety předmětu B2B17TBK.

Vedení pro datové přenosy

Garant: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Předmět seznamuje s metodami analýzy a vlastnostmi široké škály typů vedení a vlnovodů používaných pro přenos datového signálu a pro konstrukci obvodových prvků ve vysokofrekvenční a mikrovlnné technice. Pozornost je věnována obecným vlastnostem přenosových vedení jako pasivních lineárních systémů, jejich maticovému popisu, impedančnímu přizpůsobování a principům činnosti obvodů založených na vlastnostech vedení – přizpůsobovacích obvodů, resonátorů, překážek a přechodů na vedení, vazebních členů, děličů výkonu apod. Vhodným způsobem je kombinován obvodový a polní popis.

Výsledek studentské ankety předmětu B2B17VDP.

Povinné oborové

Elektrické pole a obvody

Garant: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Cílem předmětu je vysvětlit studentům základy teorie elektrických obvodů a principů elektromagnetického pole.

Výsledek studentské ankety předmětu A8B17EFC.

Elektrodynamika

Garant: doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Předmět A8B17ELD (Elektrodynamika) je pokračováním předmětu A8B17EMTA (Teorie elektromagnetického pole) a dále rozvijí v něm získané poznatky. Předmět začíná rozvojem volného elektromagnetického pole do rovinných vln, zavede pojem vyzářené vlny a podrobně provede studenta problematikou vlny v přítomnosti rovinných rozhraní. Dále zavede pojem vedené vlny a pojem přenosového vedení. Předmět je zakončen problematickou rozptylu vlny na překážce. Znalosti z předmětu jsou základem pro řadu odborných předmětů magisterského studia.

Výsledek studentské ankety předmětu A8B17ELD.

Elektřina a magnetismus

Garant: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Na základě fyzikální podstaty jevů získají studenti základní znalosti o chování látek v makroskopickém pojetí v elektrickém a magnetickém poli, seznámí se jak se statickými, tak se stacionárními, harmonicky i obecně časově proměnnými – nestacionárními poli – elektromagnetickou vlnou ve volném prostoru i na vedení. Na tomto základě jim bude ukázán obecný a jednotící popis elektromagnetických jevů Maxwellovými rovnicemi. Z něj pak budou vyloženy speciální případy, které povedou k pochopení základních metod řešení elektromagnetických polí a vln s konkrétními výstupy např. do řešení elektrických obvodů. V rámci laboratorních cvičení budou seznámeni s moderními možnostmi numerického modelování a měření polí a obvodových struktur tam, kde není možné získat přímé analytické řešení. Pochopení fyzikální podstaty jevů pomůže vytvořit základy pro pochopení struktur obvodových prvků, vedení, i pro navrhování a použití hardwarových struktur obvodů pracujících na velmi vysokých kmitočtech, včetně znalosti problematik parazitních jevů, jako jsou odrazy na vedení a nutnost přizpůsobování, rušivá elektromagnetická pole i odolnost komponent vůči němu.

Výsledek studentské ankety předmětu B4B17EAM.

Teorie elektromagnetického pole

Garant: doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Předmět studenta seznámí s fyzikálními základy teorie elektromagnetického pole a jejich matematickým popisem. Konkrétněji studenta provede elektrostatikou, magnetostatikou, zavede vazbu mezi časově proměnnými poli a bude ukončen náhledem na problematiku elektromagnetické vlny. Znalosti z předmětu jsou základem pro předmět A8B17ELD (Elektrodynamika), pro studium teorie obvodů, teorie polovodičových součástek a řady odborných předmětů magisterského studia.

Výsledek studentské ankety předmětu A8B17EMTA, A8B17EMT.