Bakalářské studium

Absolventi bakalářského studia se uplatní především v pracovních a nižších manažerských funkcích v oblasti výroby, vývoje, řešení projektů a technické podpory prodeje podle zvoleného oboru. Tento interdisciplinární program poskytuje absolventům široký pohled na celou oblast, který je nezbytný pro systémového koordinátora jednotlivých technologií v reálné praxi. Základním hlediskem je profesní příprava absolventů pro potřeby technické praxe. Zároveň bakalářské studium tvoří dobrý základ pro navazující magisterské studium v programu EK.

Informace k vyučovaným předmětům

 

Povinné

Elektromagnetické pole

Garant: doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc.

Předmět seznamuje posluchače se základními fyzikálními poznatky v teorii elektromagnetického pole, které jsou zde prezentovány s důrazem kladeným na využitelnost při řešení problémů v silnoproudé elektrotechnice. Na tyto základy je možné navázat při následném studiu předmětů týkajících se výroby, rozvodu a využití elektrické energie, jako je například teorie a konstrukce elektrických strojů a elektropohonů, nebo studium vlastností prvků rozvodné soustavy.

Výsledek studentské ankety předmětu A1B17EMP a AD1B17EMP

Elektromagnetické pole, vlny a vedení

Garant: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Elektromagnetické pole ovládá celý náš život. V tomto předmětu se naučíme nejen porozumět jeho základním zákonům, ale i vypočíst pole pro řadu potřebných aplikací. Kromě výpočtu statických a nízkofrekvenčních polí, sil a energií dokážeme společně pochopit zákonitosti elektromagnetických vln, jejich šíření volným prostorem, odraz a lom na rozhraní prostředí. Dozvíme se rovněž o vedení signálu základními typy kabelů a vlnovodů a základní informace o biologických účincích polí.

Výsledek studentské ankety předmětu A2B17EPV a AD2B17EPV.

 

Pevné a mobilní bezdrátové spoje

Garant: prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy rádiového přenosu v reálném prostředí pro jednotlivé typy aplikací, zejména pro plánování bezdrátových spojů. Mezi klíčové znalosti získané v předmětu patří zejména: parametry přenosu, přenosová rovnice, výkonová bilance různých typů spojů včetně přizpůsobení, parametry antén, základní typy, funkce a aplikace antén, mechanizmy šíření vln v atmosféře pro jednotlivá frekvenční pásma a služby, modely šíření vln pro návrh pevných a mobilních spojů pro pozemní služby, interference a frekvenční plánování.

Výsledek studentské ankety předmětu A2B17PMSAD2B17PMS

Technika bezdrátové komunikace

Garant: doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se všemi důležitými aspekty radiových komunikací tak, aby byli schopní bezdrátová komunikační zařízení a systémy navrhovat, nastavovat a provozovat, popřípadě i vyrábět některé jejich části. Mezi hlavní náplň přednášek patří seznámení s fyzikálními základy radiových komunikací, související systémové výpočty, přehled používaných frekvencí, popis šíření elektromagnetických vln na těchto frekvencích včetně popisu typických systémů a nejčastěji používaných antén. Popis šíření elektromagnetických vln se týká i šíření v městské zástavbě nebo uvnitř budov, analýza typických přenosových systémů obsahuje i základní popis vysokofrekvenčních a mikrovlnných komponent, ze kterých se tyto systémy skládají. Součástí cvičení jsou zejména praktické výpočty bezdrátových spojů, CAD analýza vybraných přenosových struktur a řada souvisejících laboratorních měření.

Výsledek studentské ankety předmětu B2B17TBK.

Povinné oborové

Optické komunikační systémy

Garant: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenta s principy teorie optických systémů. Předmět zahrnuje jak teoretické základy optiky, tak praktické dovednosti při návrhu optických systémů s využitím profesionálních softwarů. Obsahem jsou elektronová optika, maticová optika, Gaussovské svazky, průchod optickými prvky, absorpce a disperze, optický vysílač a přijímač, detekce, základní technologie a měření vlnovodů.

Výsledek studentské ankety předmětu A2B17OKS a AD2B17OKS

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika

Garant: prof. Ing. Jan Vrba, CSc.
Cílem předmětu je vysvětlit studentům základní principy činnosti vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů, a to jak pasivních, tak aktivních (např. zeslabovače, vazební členy, izolátory, cirkulátory, modulátory, oscilátory, směšovače a zesilovače). Do předmětu je začleněna i problematika různých typů vedení a rezonátorů. Následně je vysvětlena analýza obvodů založená na využití rozptylových parametrů. Jsou zde diskutovány též základní aplikace vf. techniky.

Výsledek studentské ankety předmětu A2B17VMT, AD2B17VMT.

Vysokofrekvenční měření

Garant: doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.

Předmět je orientován na získání teoretických znalostí a zejména praktických dovedností v oboru vysokofrekvenčních (od MHz) a mikrovlnných (a po desítky GHz) měření. Získané znalosti jsou důležité nejen při práci v oborech jako drátové i wireless komunikace, navigace, RFID, radarová technika, ale například i při konstrukci a měření velmi rychlých digitálních obvodů. Studenti se seznámí se všemi důležitými měřicími přístroji včetně moderních vektorových, spektrálních a signálových analyzátorů a GHz osciloskopů a s řadou prakticky používaných měřicích sestav a postupů. Na teoretické znalosti jsou bezprostředně navázána praktická měření ve špičkově vybavené laboratoři.

Výsledek studentské ankety předmětu A2B17VFM, AD2B17VFM

Elektřina a magnetismus

Garant: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Pochopíme fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky. Na ně navážeme základy teorie elektrických obvodů. Naučíme se vypočítat jednoduchá elektrická, magnetická a proudová pole stejně tak jako proudy, napětí a výkony v elektrických obvodech stejnosměrných i střídavých. Šíření elektromagnetických vln a jejich odraz a lom na rozhraní nám umožní lépe porozumět chování moderních sdělovacích obvodů a sítí.

Výsledek studentské ankety předmětu A4B17EAM.

Teorie elektromagnetického pole

Garant: doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Předmět seznamuje studenty s fyzikálními základy teorie elektromagnetického pole a jejich matematickým popisem. Konkrétněji studenty provede elektrostatikou, magnetostatikou, zavede vazbu mezi časově proměnnými poli a bude ukončen náhledem na problematiku elektromagnetické vlny.

Výsledek studentské ankety předmětu A8B17EMT.

Elektrodynamika

Garant: doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Předmět je pokračováním předmětu Teorie elektromagnetického pole a dále rozvijí v něm získané poznatky. Předmět začíná rozvojem volného elektromagnetického pole do rovinných vln, zavede pojem vyzářené vlny a podrobně provede studenta problematikou vlny v přítomnosti rovinných rozhraní. Dále zavede pojem vedené vlny a pojem přenosového vedení. Předmět je zakončen problematikou rozptylu vlny na překážce.

Výsledek studentské ankety předmětu A8B17ELD.

B2B17VDP – Vedení pro datové přenosy

Garant:doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Předmět seznamuje s metodami analýzy a vlastnostmi široké škály typů vedení a vlnovodů používaných pro přenos datového signálu a pro konstrukci obvodových prvků ve vysokofrekvenční a mikrovlnné technice. Pozornost je věnována obecným vlastnostem přenosových vedení jako pasivních lineárních systémů, jejich maticovému popisu, impedančnímu přizpůsobování a principům činnosti obvodů založených na vlastnostech vedení – přizpůsobovacích obvodů, resonátorů, překážek a přechodů na vedení, vazebních členů, děličů výkonu apod. Vhodným způsobem je kombinován obvodový a polní popis.

Výsledek studentské ankety předmětu B2B17VDP (nový předmět bez ankety)