Projects

Syntéza anténních řad

   

 

Zadání: Práce je zaměřena na zkoumání metod pro syntézu anténních řad, zejména pak metod ortogonálních. Cílem je použití některé z metod pro syntézu anténních řad za účelem navržení anténní řady např. se zadanou vyzařovací charakteristikou. Obsahem bude analytický popis problému, jeho algoritmizování a implementace ve zvoleném softwarovém prostředí.

O problému: Jednotlivé prvky anténní řady lze popsat různými charakteristikami. V charakteristikách anténní řady se charakteristiky jejích prvků projevují s různou vahou, která závisí na vzájemném geometrickém uspořádání prvků a úrovni jejich vybuzení. Cílem syntézy anténní řady je tyto váhy vhodně nastavit dle požadovaných charakteristik.

 

   

Indukční bezdrátové napájení

     

Zadání: Práce je zaměřena na zkoumání vlastností bezdrátového induktivního napájení. Cílem je vytvoření systému pro bezdrátové induktivní napájení. Obsahem bude analytický popis jednotlivých částí systému a jeho realizace. Jedná se o určení optimálních vlastností struktur, které jsou vhodné pro daný systém.

O problému: Na straně zdroje výkonu vysílací cívka vybudí v daném prostoru magnetické pole. Na straně spotřebiče, který je umístěn v tomto prostoru je výkon dodán spotřebiči s pomocí přijímací cívky, která je vázána v tomto poli. K bezdrátovému přenosu výkonu mezi vysílací a přijímací cívkou dochází jevem elektromagnetické indukce.

 

   

Bezdrátové napájení pomocí elektromagnetické vedené vlny

     

Zadání: Práce je zaměřena na zkoumání vlastností bezdrátového napájení pomocí vedené elektromagnetické vlny. Cílem je vytvoření systému pro bezdrátové napájení pomocí elektromagnetické vlny. Obsahem bude analytický popis jednotlivých částí systému a jeho realizace. Jedná se určení optimálních vlastností struktur, které jsou vhodné pro daný systém.

O problému: Na straně zdroje výkonu je elektromagnetická vlna navázána do vlnovodu vysílacím přechodem na jeho hraně. Elektromagnetická vlna se pak šíří vlnovodem. V místě spotřebiče je část výkonu elektromagnetické vlny vyvázána vhodným přechodem z vlnovodu a dodána spotřebiči. K bezdrátovému přenosu výkonu mezi vysílacím a přijímacím přechodem dochází jevem vedené elektromagnetické vlny.

 

   

Analýza indukčních cívek

     

Zadání: Práce je zaměřena na analýzu indukčních cívek. Cílem je vytvoření prostředků pro výpočet magnetického pole indukčních cívek a jejich vlastních a vzájemných indukčností. Obsahem práce bude analytický popis magnetického pole různých typů indukčních cívek a jejich soustav, které se liší tvarem a uspořádáním.

O problému: Základní nízkofrekvenční analýza indukčních cívek se vztahuje zejména k projevům stacionárního magnetického pole, které je vybuzeno elektrickým proudem ve vodičích cívky. Výpočty prováděné při této analýze vychází z úprav Biotova-Savartova zákona. Využívá známého rozložení elektrického proudu, jehož tok sleduje geometrii vodiče cívky a je v každém místě konstantní.

 

   

Měření elektrických a magnetických polí

     

Zadání: Práce je zaměřena na měření elektrických a magnetických polí. Cílem je mapování složek vektorů intenzit elektrického a magnetické pole v prostoru. Obsahem práce bude realizace automatizovaného měřicího pracoviště sestávajícího ze sondy a jejího prostorového manipulátoru a měřicích přístrojů, dále pak tvorba softwaru pro řízení jednotlivých částí pracoviště a zpracování výsledků měření.

O problému: Elektrické a magnetické pole je polem vektorovým v trojrozměrném prostoru. Proto kompletní informace o tomto poli pro každý bod prostoru odpovídá vektoru o třech složkách (přičemž složky musí být uvažovány včetně znaménka). V některých případech postačuje znát pouze velikost složek, či dokonce jen velikost vektoru. V tomto případě by se jednalo o zjišťování kompletní informace o daném poli, které je buzeno nějakou strukturou, v určitých bodech prostoru skenovaných sondou na manipulátoru.